NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virjewww.novo-virje/zapisnici_i_akti.php


       2017.- 2021. godina:


  SAZIVI, SKRAĆENI ZAPISNICI, ODLUKE I DRUGI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


Saziv za 17. sjednicu Općinskoga vijeća.doc

Saziv za 16. sjednicu Općinskoga vijeća.doc

Saziv za 15. sjednicu Općinskoga vijeća.doc

Saziv za 14. sjednicu Općinskoga vijeća.doc

Saziv za 13. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 12. sjednicu Općinskoga vijeća.doc

Saziv za 11. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 10. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 9. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 8. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 7. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 6. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 5. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 4. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 3. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 2. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 1. konstituirajuću sjednicu Općinskoga vijeće.pdf


Skraćeni Zapisnik sa 13. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Opcinskoga vijeca.docx

Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni Zapisnik sa 10. sjednice Opcinskoga vijeca .pdf

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća.pdf


13.sjednica:

izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe.pdf

Odluka o davanju suglasnosti o provedbi ulaganja u projekt Dravski.pdf

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada .pdf

Odluka o refundaciji (povratu sredstava) za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o sudjelovanju Općine Novo Virje u osnivanju trgovačkog društva Drava - kom.pdf

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom.pdf

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom.pdf

Opis projekta - Dravski.pdf

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za 2019. godinu.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika.pdf

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Strategija upravljanja imovinom Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe.pdf

Zaključak polugodišnji izvještaj Općinskoga načelnika.pdf

12.sjednica:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Obavijest o odabiru ponude - pješačke staze.docx

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.docx

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2018.-2019.docx

Poslovnička Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskoga vijeća Općine Novo Virje.docx

11.sjednica:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izradu geodetskog elaborata.docx

Odluka o početku postupka jednostavne nabave nabava igrala.docx

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave II.docx

Zaključak o prihvaćanju izvješća o sigurnosti.docx

Odluka o početku postupka jednostavne nabave pješačke staze.docx

10.sjednica:

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - ožujak.pdf

9.sjednica:

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju - legalizacija.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.pdf

Odluka Izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude šodrenje.pdf

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s izgubljenim životinjama.pdf

Plan gospodarenja otpadom Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zajedničkom korištenju prostorija zgrade Javne vatrogasne postrojbe    Đurđevac.pdf

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Hrvatska Kostajnica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - veljača.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa legalizacija.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Zamolba Kostajnica.pdf

8.sjednica:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave izrada geodetskog elaborata.pdf

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - siječanj.pdf

7.sjednica:

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna.pdf

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada Novo Virje.pdf

Skraceni zapisnik sa 7. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - prosinac 2107.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe.pdf

6.sjednica:

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja u 2017. godini.pdf

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima.pdf

Odluka o izmjeni Odluke koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO.pdf

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu.pdf

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2018.pdf

Plan davanja koncesija za 2018. godinu.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.pdf

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.doc.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2018. godini.doc.pdf

Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine.pdf

5.sjednica:

Odluka o koncesijama Novo Virje.pdf

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje.pdf

Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu.pdf

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za listopad2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - studeni.pdf

4.sjednica:

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017

3.sjednica:

Odluka o pokretanju peticije o smanjenju broja divljih svinja.pdf

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića.pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf

Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice-odgajateljice Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2017.-2018.pdf

Zaključak o upućivanju zahtjeva za divlje svinje - Šumarija.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za 1.siječnja - 30. lipnja 2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 1.1. - 30.06.2017.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe - 1.1.-30.6.2017.pdf

2.sjednica:

Darko Bezjak - Zaključak o odobrenju sredstava - Tamburijada.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama troškova članovima Općinksoga vijeća.pdf

Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Novo Virje.pdf

Plan o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje.pdf

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.pdf

Rješenje o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za travanj 2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - travanj i svibanj 2017.pdf

1.sjednica:

Rješenje o izboru - mandatna komisija.pdf

Rješenje o izboru - odbor za izbor i imenovanja.pdf

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća.pdf


Vrijeme NOVO VIRJE


Brojilo:

  URL Counter


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks